2015-06-25

Ginčai

VU KnF ginčų nagrinėjimo komisija taip pat nagrinėja ir studijuojančiųjų pateiktus pareiškimus dėl ginčų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp Universiteto studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių VU KnF.

Pareiškimus Komisijai gali teikti kiekvienas studentas, kuris mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos. Komisija nagrinėja pareiškimus tik dėl Kauno fakultete dirbančių Universiteto bendruomenės narių.

Pareiškimas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią pažeidimas padarytas ar paaiškėjo.

Norėdamas pateikti pareiškimą, turi raštu kreiptis į VU KnF ginčų nagrinėjimo komisiją. Pareiškime turi būti:

  • nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;
  • apibūdintas pažeidimas bei nurodyta ir pridėta turima informacija ar nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
  • konkretus pareiškėjo prašymas;
  • pareiškėjo parašas.

Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo įregistravimo fakultete. Komisijos priimtas sprendimas dėl ginčo gali būti skundžiamas Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos.

VU KnF ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma iš 6 narių: trys Komisijos nariai yra skiriami iš VU KnF dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, kiti trys – iš Studentų atstovybės įgaliotų asmenų. Komisija dirba pagal Senato patvirtintus nuostatus.

Kol VU KnF ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję VU KnF administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

Susipažinti su akademinių kamieninių padalinių ginčų komisijos sudėtimis gali čia.