2015-06-25

Studijų programos

Bakalauro studijos 

Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsimokslinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų programos apimtis yra ne mažesnė kaip 140 ir ne didesnė kaip 180 kreditų. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais arba baigiamuoju bakalauro darbu. Nuolatinės bakalauro studijos dažniausiai trunka 4 metus.Baigusieji pirmosios pakopos studijas ir įgijusieji bakalauro arba jam prilygstantį išsimokslinimą gali tęsti studijas magistrantūroje.  Siūlomos šios studijų programos:

1. Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba)
2. Audiovizualinis vertimas
3. Ekonomika ir vadyba
4. Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos
5. Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga
6. Kultūros vadyba
7. Lietuvių filologija ir reklama
8. Programų sistemos
9. Verslo valdymas

Papildomosios studijos 

Siūloma programa – Kultūros vadyba

Į šią programą priimami:

  1. Turintieji profesinio bakalauro koleginį išsilavinimą.
  2. Turintys koleginį išsilavinimą (visų mokslo studijų sričių) bei turintys kitų mokslo studijų sričių universitetinį išsilavinimą.

Priėmimas vyksta konkurso tvarka pagal priedo prie diplomo dalykų pažymių vidurkį. Turintiems bent vienerių metų darbo stažą (po bakalauro studijų baigimo) pridedamas 1 balas prie vidurkio.

Tolimesnės studijų galimybės:

Papildomųjų studijų Kultūros vadybos programos absolventams bus išduotas Vilniaus universiteto pažymėjimas. Baigusiems suteikama galimybė dalyvauti priėmime į Vilniaus universiteto verslo ir vadybos studijų krypčių grupės antrosios studijų pakopos (magistrantūros studijų) programas.

Studijos vyksta šeštadieniais arba programos dalykai dėstomi nuotoliniu būdu.

Studijų trukmė: 1 metai.

Programos apimtis kreditais: 60 kreditų.

Studijos mokamos. Metinė studijų kaina 1127,2 EUR.

Siūloma programa – Vadyba ir verslo administravimas.

Į šią programą priimami:

  1. Turintieji profesinio bakalauro koleginį išsilavinimą (Verslo ir vadybos arba Ekonomikos).
  2. Priėmimas vyksta konkurso tvarka pagal priedo prie diplomo dalykų pažymių vidurkį.

Tolimesnės studijų galimybės:

Papildomųjų studijų Vadyba ir verslo administravimas programos absolventams bus išduota Vilniaus universiteto pažymėjimas . Baigusiems studijas suteikiama dalyvauti priėmime į VU Kauno humanitarinio fakulteto magistrantūros programas: Verslo administravimas (verslo magistro laipsnis), Marketingas ir prekybos vadyba (rinkodaros magistro laipsnis), Tarptautinio verslo vadyba (verslo magistro laipsnis), Apskaita, finansai ir bankininkystė (finansų magistro laipsnis).
Paskaitos vyksta šeštadieniais arba programos dalykai dėstomi nuotoliniu būdu.
Priėmimas: Konkurso tvarka. Studijų trukmė: 1 metai.
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų.

Pokoleginės studijos

Siūlomos programos:

Į pokolegines nuosekliąsias studijas priimami kolegijų absolventai, įgiję ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo aukštąjį neuniversitetinį (profesinį) bakalaurą. Kolegijoje įgytų kreditų pripažinimo procedūrą atlieka studijų programų komitetai.

Baigusiems studijas bus suteiktas ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir išduotas VU bakalauro diplomas.

Tolimesnės studijų galimybės:

Baigusiems studijas suteikiama galimybė studijuoti VU Kauno humanitariniame fakultete Verslo administravimo (verslo magistro laipsnis), Marketingo ir prekybos vadybos (rinkodaros magistro laipsnis), Tarptautinio verslo vadyba (verslo magistro laipsnis), Apskaitos, finansų ir bankininkystės (finansų magistro laipsnis) magistrantūroje.
Paskaitos vyksta šeštadieniais (išimties tvarka gali vykti ir penktadieniais).
Priėmimas: Konkurso tvarka.
Studijų trukmė: 2 metai.
Programos apimtis kreditais: 120 ECTS
Studijos mokamos. Metinė studijų kaina 1303,29 Eur (mokama semestrais).

Magistro studijos

Magistro kvalifikacinis laipsnis žymi asmens aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą doktorantūros studijoms arba praktinei veiklai. Studijų trukmė magistrantūroje yra 1,5–2 metai. Per juos būtina surinkti nuo 60 iki 80 kreditų. Ne mažiau kaip 40% programos apimties turi būti skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam darbui. Studijos baigiamos magistro darbo gynimu. Įvykdžiusiems magistrantūros programą ir apgynusiems magistro darbą suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas magistro diplomas.

Baigusieji antrosios pakopos studijas gali tęsti studijas trečiojoje pakopoje – doktorantūroje.

Siūlomos šios magistro studijų programos:

1. Apskaita, finansai ir bankininkystė
2. Audiovizualinis vertimas
3. Lietuvių literatūra
4. Marketingas ir prekybos vadyba
5. Meno vadyba
6. Tarptautinio verslo vadyba
7. Verslo administravimas
8. Verslo informacijos sistemos
9. Verslo informatika

10. Viešojo diskurso lingvistika

 

Doktorantūros studijos

Doktorantūra apima studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Ne vėliau kaip per mėnesį nuo priėmimo į doktorantūrą doktorantas kartu su savo vadovu parengia individualią doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų publikavimo ir daktaro disertacijos rengimo programą, kurioje turi būti nurodyti visų užduočių atlikimo terminai.

Doktorantūros studijas sudaro dalykai, kurių bendra studijų apimtis yra ne mažesnė negu 30 kreditų. Studijuojančiam doktorantūroje išugdomi gebėjimai vykdyti mokslinius tyrimus, savarankiškai dirbti mokslinį ir kūrybinį darbą. Vilniaus universitete galima studijuoti doktorantūrą nuolatine arba ištęstine studijų forma. Apgynusiems daktaro disertaciją išduodamas daktaro laipsnio diplomas.

Suteikiamos galimybės studijuoti šiose mokslo kryptyse:

  • socialiniai mokslai (ekonomika)
  • socialiniai mokslai (vadyba)
  • humanitariniai mokslai (filologija)
  • fiziniai mokslai (informatika)

Doktorantūros trukmė – ketveri metai.

Studijų pradžia – spalio 1 dieną. Doktorantas studijų metu pasirenka du privalomuosius ir du pasirenkamuosius dalykus, kurie studijų metu įvertinami baigiamuoju egzaminu. Doktorantas kartu su savo vadovu (iki lapkričio mėn.) parengia individualų doktorantūros studijų planą, kuriame pateikia doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, egzaminų laikymo ir daktaro disertacijos rengimo programą bei numatytų užduočių atlikimo terminus. Bendra doktorantūros studijų apimtis ne mažiau kaip 30 kreditų.

Doktorantūros teisės įgijimo, doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo ir gynimo tvarką fakultete nustato VU Doktorantūros reglamentas.

Doktorantas kiekvienų studijų metų pabaigoje yra atestuojamas padalinyje, atsakingame už doktorantūrą. Padalinio posėdžio protokolas pateikiamas Doktorantūros ir rezidentūros skyriui. Neatestuotas doktorantas Rektoriaus įsakymu šalinamas iš doktorantūros. Doktorantas taip pat gali būti pašalintas iš doktorantūros dėl elgesio, nesuderinamo su akademinės bendruomenės etikos normomis.

Disertaciją apgynusiam asmeniui daktaro laipsnį suteikia ir daktaro mokslo laipsnio diplomą išduoda Vilniaus Universitetas. Daktaro mokslo laipsnio diplomo formą ir blankų gamybos, apskaitos ir registravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.